Authors: Kwon Y, Han Z, Karatan E, Mrksich M, Kay BK Anal. Chem., 2004, 76(19), 5713-572