Authors: Gurard-Levin ZA, Kilian KA, Kim J, Bähr K, Mrksich M ACS Chem. Biol. 2010. 5:9, 863-873